ΕΛΓΑ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΕΛΓΑ

debbie
Για όσους έχουν κάνει τα χαρτιά τους για την σύμβαση με τον ΕΛΓΑ, ξέρετε πότε πιθανολογείται να βγουν τα αποτελέσματα; Ευχαριστώ.  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΕΛΓΑ

Irenicus
Administrator
Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από τον ΕΛΓΑ.

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://agrogreco.blogspot.gr/2013/04/2013-132-18.html